Coach to osoba, która wspiera Klienta podczas procesu coachingu, wykorzystując do tego najlepsze znane mu narzędzia i metody. Coachee to Klient, który bierze udział w procesie coachingu.Proces coachingowy to zbiór sesji coachingowych (rozmów między coachem a coachee), które dostosowane są do potrzeb Klienta. Może wyglądać w ten sposób:

Każda sesja składa się z kilku etapów w zależności od zastosowanego modelu. Sesja coachingowa to rozmowa, gdzie coach pobudza Klienta do drążenia danego tematu i odnalezienia rozwiązania poprzez odpowiednie pytania, słuchanie, czasami prowokowanie do działania, wizualizacje i inne narzędzia coachingowe.
Sesja coachingowa to specyficzny rodzaj rozmowy według określonego modelu, gdzie coach pobudza Klienta do drążenia danego tematu i odnalezienia rozwiązania poprzez odpowiednie pytania, słuchanie, motywowanie do działania, wizualizacje i inne narzędzia coachingowe.

Sesja coachingowa może odbywać się:

-online z wykorzystaniem komunikatorów internetowych typu skype,

-telefonicznie

-face-to-face , czyli rozmowa bezpośrednia w umówionym miejscu


Kontrakt coachingowy jest umową między coachem a Klientem, w której strony określają wzajemne prawa, obowiązki i zasady, którymi będą się kierować podczas procesu coachingu. Kontrakt podpisuje się na pierwszej sesji coachingowej. Kontrakt zapewnia komfort współpracy dla obu stron i jest pierwszym etapem budowania zaufania z Klientem.Coaching nie wymaga specjalnych przygotowań. Warto jednak mieć wcześniej wybrany temat, nad którym chce się pracować podczas sesjiCoaching bazuje na zasobach, które Klient już posiada. W naturalny sposób uwalnia potencjał, otwiera Klienta na nowe rozwiązania, poszerza perspektywę, uświadamia mu pewne kwestie i pokazuje drogi, których wcześniej Klient nie dostrzegł lub nie chciał dostrzec. Opcje rozwiązań dobiera i wybiera sam Klient, są one zgodne z jego systemem wartości, daje to gwarancję realizacji takiego planu przez Klienta, bo nie są to rozwiązania narzucone.Coaching nie jest psychoterapią, mentoringiem, szkoleniem ani doradztwem.

Psychoterapia zajmuje się problemami Klienta wynikającymi z przeszłości, natomiast  coaching bazuje na zasobach Klienta i pomaga w realizacji jego celów lub rozwiązywania problemów w danym momencie lub w przyszłości. Coaching jest inspiracją, motywacją, motorem do zmiany.

W biznesie zdarza się łączenie coachingu z mentoringiem.Coach wspiera i prowadzi, mentor dzieli się swoimi doświadczeniami dając porady i wskazówki dotyczące życia zawodowego lub osobistego, trener przekazuje wiedzę. Coach i Klient to relacja partnerska. Mentor i Klient to relacja mędrca i ucznia. Trener i Klient to relacja nauczyciela i ucznia.